Generelt

Det er flere måter å dimensjonere et trykkavløpssystem på. Mange er basert på ren teori uten forankring til praktisk og dokumentert erfaring fra drift av anlegg over lengre tid. De mest brukte metodene er:

  • Statistisk metode
  • Maks vannmengde metode

I tillegg til valg av metode for dimensjonering er også pumpens hydrauliske egenskaper av vesentlig betydning. Den er tross alt den viktigste komponenten i hele anlegget. Hydrauliske egenskaper omfatter både trykkapasitet (løftehøyde) og kapasitet for vannmengde, og ikke minst hvorledes disse parametrene påvirker hverandre. Å levere store vannmengder er helt utilstrekkelig dersom pumpen ikke behersker de trykkforhold som kan oppstå under ulike driftsforhold i anlegget.

Dimensjonering av LPS-system

Dimensjonering av et LPS-system bygger på de studier som M. Paul Farrel gjennomførte på 60-tallet. Disse studiene er godt teoretisk underbygget fra kjent litteratur, og også grundig dokumentert fra målinger på et stort antall anlegg i daglig drift.
Alle LPS-system i Skandinavia har over en 40-års periode blitt dimensjonert i overensstemmelse med våre anbefalinger i SKTs Tekniske Håndbok. Det vil si etter metoden for maks vannmengde tilpasset de praktiske erfaringen selskapet har opparbeidet seg over tid. I Sverige er LPS-systemet blitt typegodkjent av SITAC, Sveriges ledende institusjon for sertifisering av produkter og systemer til bruk i bygg- og anleggsbransjen. En slik typegodkjenning innbærer i praksis at systemet tilfredsstiller alle gjeldende svenske lover og forskrifter som er relevant for systemet, og at tilvirkning av LPS-systemets tilfredsstiller gjeldende krav til kvalitetssikring.

Dimensjoneringsprinsippene som er beskrevet i SKTs Tekniske Håndbok er de samme som ligger til grunn for dimensjonering av et drikkevannsnett og et avløpsnett med selvfall. Antall tilknyttede abonnenter påvirker den totale vannmengden som systemet skal klare, også omtalt som dimensjonerende vannmengde.  Dette tilsvarer den maksimale vannmengden som anlegget skal kunne håndtere under normale omstendigheter.

Komplekse hydrauliske forhold

Ved dimensjonering av et trykkavløpssystem er det viktig å være klar over at det kan oppstå relativt komplekse hydrauliske forhold i anlegget. Antall ulike driftsforhold stiger kraftig med et økende antall tilknyttede pumper. Fordi hver pumpe har to mulige driftsforhold – av, eller på – vil eksempelvis 10 tilknyttede pumper kunne gi 2x2x2x2x2x2x2x2x2x2=1.024 ulike driftsforhold. Dette viser at pumpene vil kunne arbeide under svært ulike driftsforhold, noe som påvirker hvor på pumpekurven de respektive driftspunktene ligger.

Fordi LPS-pumpen har en svært bratt pumpekurve er det mulig å enkelt kunne fastsette dimensjonerende vannmengde for samtlige pumper i systemet. Det er vesentlig vanskeligere å fastsette for pumper med en flatere pumpekurve der vannmengden varierer kraftig ved endrede trykkforhold i anlegget.