Hå kommune har gitt Skandinavisk Kommunalteknikk AS i oppdrag å levere trykkavløpsanlegg til 100 boenheter i kommunen.

Hå kommune i samarbeid med ca 100 grunneiere, holder på å bygge kommunal kloakkledning i området Bjåvatn-Matningsdal/Brusali. Kontrakten ble utlyst i henhold til Lov om offentlige anskaffelser i august 2013, og det ble stilt krav til pris, teknisk løsning og referanser.

Skandinavisk Kommunalteknikk har ansvaret for dimensjonering av hele rørledningsnettet som er på ca 40 km. I tillegg er alle pumpestasjoner og alle rørledninger inklusive elektro sveisedeler inkludert i leveransen. Det er en omfattende leveranse som byr på store utfordringer med lange rørstrekk og en maksimal høydeforskjell på ca 240 meter i anlegget. Anlegget skal i utgangspunktet installeres på frostfri dybde, og Skandinavisk Kommunalteknikk skal levere tilsvarende pumpestasjoner som har blitt «kommunal standard» i Sverige.

Hå kommune har organisert anskaffelsen som et samarbeidsprosjekt mellom grunneierne, kommunen, leverandøren av strøm og fiber, og har beregnet kostnadene til ca 30% av et konvensjonelt VA-anlegg basert på selvfall.