Lover og forskrifter

I Norge er Vann- og avløpsvirksomheten underlagt en rekke lover og forskrifter som regulerer og påvirker planlegging, utførelse og drift av alle VA-anlegg. Regelverket spenner over mange fagområder, og derfor har Norsk Vann utarbeidet en ”Mal for forenklet VA-norm”. Formålet har vært å etablere en gjennomtenkt struktur og systematikk for å informere om krav som stilles til prosjektdokumenter, teknisk utførelse av vann- og avløpsanlegg og til sluttdokumentasjon. Malen er primært tenkt som et hjelpemiddel for kommunen til å utvikle sine egne VA-normer.
Et VA-anlegg må foruten å tilfredsstille disse kravene også tilfredsstille kravene i Plan- og bygningsloven om godkjenning og kvalitetssikring. I den forbindelse skal planene også underlegges plan- og bygningsmyndighetenes saksbehandling.
Nedenfor er det satt opp en oversikt over de viktigste lover og forskrifter av betydning for et VA-anlegg.  Vi anbefaler imidlertid alle som planlegger et VA-anlegg om å orientere seg på www.va-norm.no