Hvordan fungerer ett LPS trykkavløpssystem?

Et trykkavløpssystem består av et trykksatt ledningsnett av PE-rør som starter ved alle boenhetene og som ender opp ved et tilkoplingspunkt der avløpsvannet ledes inn i en selvfallsledning, en oppsamlingstank eller et renseanlegg hvor det ikke lenger er overtrykk, men kun atmosfærisk trykk.

Ved hver boenhet installeres det en liten pumpestasjon som tar hånd om avløpsvannet (også kalt spillvann) fra boenheten og pumper det via ledningsnettet og helt frem til enden av anlegget hvor vannet ikke lenger står under trykk. Også omtalt som ”slipp-punktet”.

Pumpen er utstyrt med et skjærehjul for å finfordele alt som kommer inn av faste forurensninger i avløpsvannet. Pumpen har relativt lav, men svært stabil kapasitet for vannmengde. Dimensjonerende vannmengde på anleggets hovedledning beregnes blandt annet ved hjelp av antall pumper som er tilknyttet anlegget, og sannsynligheten for at et gitt antall av disse pumpene er i drift samtidig. Fordi forbruk av vann er relativt lavt gjennom et døgn, og avløpsvannet ikke inneholder store fragmenter kan hovedledningen legges med relativt små dimensjoner. Vannmengden i hovedledningen øker med antall forbrukere som er tilknyttet anlegget og derfor øker også dimensjonen på hovedledningen jo nærmere slipp-punktet man kommer. I begynnelsen på ledningen er det gjerne et 40mm rør, og i enden kan det – med flere hundre boenheter – være 90-110mm.

Pumpene arbeider helt automatisk og helt uavhengig av hverandre. Det betyr at hver enkelt pumpe har ansvar for å trykke spillvannet fra pumpetanken og helt frem til slipp-punktet.

I blandt møter man en oppfatning om at pumpene hjelper hverandre med å trykke avløpsvannet frem til anslutningspunktet. Det er imidlertid snarere motsatt da alle pumpene konkurrerer om å få frem sine egne vannmengder gjennom trykkledningen og frem til enden av anlegget.

 

Når skal velge LPS-trykkavløpssystem?

LPS er overlegen på:

Strand bygninger
Kupert terreng
Flatt terreng
Høy grunnvannstand
Store avstander mellom bygninger